Algemene voorwaarden Reflectie ZorgKracht

Deze voorwaarden worden aan je verstrekt voordat het Lidmaatschap start en zijn geldig na stilzwijgende instemming.

  1. Algemeen

1.1        Reflectie ZorgKracht is een samenwerking tussen Wijkzorg Culemborg KvK 30271991 en Mantel Samen KvK 68982577.

  1. Het lidmaatschap en registratie

2.1        Door uzelf te registreren als lid van Reflectie ZorgKracht en de Algemene voorwaarden te accepteren zoals o.a. vermeld op de website, gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden (hierna te noemen “AV”), waarbij u door registratie als lid een contractuele zakelijke verbintenis aangaat met Reflectie ZorgKracht en uzelf verplicht de contributie, maandelijks te betalen.

2.2        De AV is van kracht en behelst de contractuele lidmaatschapsovereenkomst. Reflectie ZorgKracht levert zijn diensten uitsluitend aan meerderjarige natuurlijke personen die ZZP-er zijn in de zorg.

2.3          Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.4          Voor het lidmaatschap ontvangt elk lid maandelijks een factuur in Euro’s met apart gespecificeerd de BTW. De betaling van de het lidmaatschapsgeld exclusief 21% BTW.

2.5          Betaling van het lidmaatschapsgeld dient maandelijks achteraf plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.

2.6          Bij opzegging tijdens of gedurende, het lidmaatschapsjaar vindt geen gehele of gedeeltelijke restitutie van betaalde lidmaatschapsgelden plaats.

  1. Eenmalige Introductie-intervisie en registratie

3.1        Door uzelf in te schrijven voor de introductie intervisie van Reflectie ZorgKracht en de Algemene voorwaarden te accepteren zoals o.a. vermeld op de website, gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden (hierna te noemen “AV”)

3.2        De introductie-intervisie is niet overdraagbaar.

3.3        Inschrijving verloopt via de website waarna Reflectie ZorgKracht samen met de deelnemer een datum en tijd afstemmen. Deze wordt bevestigd door Reflectie ZorgKracht en na akkoord van deelnemer is deze definitief en niet meer omkeerbaar.

3.4        Hierna ontvangt de deelnemer de factuur en dient deze binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te hebben. Indien de overeengekomen intervisie binnen deze 14 dagen valt dient de factuur voor de intervisie betaald te zijn.

3.5        Ingeval van een no show na een bindende aanmelding van een intervisie wordt er geen restitutie toegepast.

  1. Intervisie

4.1      Intervisies zijn alleen toegankelijk voor leden, voor het maximale aantal waarin het abonnement voorziet. Basic 3 intervisies per jaar, Premium 5 intervisies per jaar en Exclusive 7 intervisies per jaar.

4.2        Voor de intervisies dient men zich in te schrijven en is alleen met een bevestiging toegankelijk. Het aantal deelnemers per bijeenkomst is maximaal 8.

4.3        Intervisie casus, Reflectie ZorgKracht en deelnemers van de intervisiegroep dragen casuïstiek aan als thema voor de bijeenkomst. De eerste intervisie bijeenkomst is Reflectie ZorgKracht verantwoordelijk voor de inbreng van casuïstiek.

4.4      Het intervisietraject, De duur per bijeenkomst is 2 ½ uur, het aantal bijeenkomsten per jaar is afhankelijk van welke abonnementsvorm is gekozen. De tussenliggende periode worden in overleg bepaald. Reflectie ZorgKracht is verantwoordelijk om voorstellen te doen voor nieuwe bijeenkomsten.

4.5        Het is mogelijk dat bij andere activiteiten dan intervisies een extra bijdrage gevraagd wordt. Dit zal duidelijk vermeld worden in de mailing.

4.6        Indien er sprake is van een (te) beperkte inschrijving voor een intervisie, dan behoudt Reflectie ZorgKracht zich het recht voor om zonder vergoeding het evenement te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum.

4.7        In geval van ‘no-show’ na een bindende aanmelding voor een intervisie, heeft Reflectie ZorgKracht het recht om € 50,- in rekening te brengen. Waarvan er 1x per jaar een ‘no-show’ geen gevolgen zal hebben Heeft Reflectie ZorgKracht het recht om de vooraf besproken kosten in rekening te brengen.

4.8      Reflectie ZorgKracht behoudt zicht het recht voor om van bovenstaande voorwaarden af te wijken. In geval van afwijkende voorwaarden zullen deze voorwaarden bij het desbetreffende intervisies/ evenementen separaat benoemd worden.

4.9    Tijdens intervisies/ evenementen kunnen er video opnames en foto’s worden gemaakt voor marketingdoeleinden en ter promotie. Het beeldmateriaal kan gebruikt worden op de website van Reflectie ZorgKracht, andere (sociale)media en eventueel door partners. Door deel te nemen aan intervisies/evenementen gaan leden van Reflectie ZorgKracht expliciet akkoord met het gebruik van beeldmateriaal waarop zij zichtbaar zijn en kunnen ze zich niet beroepen op de privacywetgeving. Indien u persoonlijk beeldmateriaal wilt laten verwijderen, dan kan dit individueel gehonoreerd worden na schriftelijk verzoek aan de organisatie.

4.10    Na elke intervisie maakt Reflectie ZorgKracht een verslag. In het verslag zullen wij de anonimiteit van cliënten benoemd in casuïstiek waarborgen. Alle verslagen en andere voor de intervisie relevante documenten vallen onder de geheimhoudingsplicht.

  1. Nieuwsexploitatie en marketingactiviteiten

5.1        Leden van Reflectie ZorgKracht kunnen bedrijfsnieuws publiceren in de e-mailnieuwsupdate en via de sociale mediakanalen van Reflectie ZorgKracht.

5.2        Reflectie ZorgKracht is niet aansprakelijk voor foutieve informatie die is aangeleverd door leden.

5.3        Door inzending van een nieuwsartikel of andere content (hierna: een bijdrage) verleent de inzender onvoorwaardelijk, exclusief en eeuwigdurend toestemming voor het gebruik van een bijdrage ten behoeve van alle publicaties via alle media, online, op papier en audiovisueel van of namens Reflectie ZorgKracht zodat de organisatie een bijdrage of delen daarvan voor alle mogelijke doeleinden mag (her-) gebruiken en exploiteren.

5.4        Een bijdrage mag geen inbreuk maken op rechten van intellectueel eigendom, portretrecht of enige andere rechten van derden. Voor zover de inzender zelf geen rechthebbende is ten aanzien van een bijdrage, verklaart deze toestemming te hebben van de rechthebbende voor plaatsing van een bijdrage.
Indien de rechthebbende vermelding wenst van zijn/haar naam zal dat aan Reflectie ZorgKracht kenbaar gemaakt moeten worden door de inzender.

5.5        De inzender erkent verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van expliciete toestemming van de geportretteerde(n) voor plaatsing van beeldmateriaal in een bijdrage.

5.6        Inzender vrijwaart Reflectie ZorgKracht tegen alle aanspraken van derden op grond van inbreuk op rechten.

5.7        Reflectie ZorgKracht behoudt zich het recht voor om artikelen niet te plaatsen, naar eigen inzicht.

  1. Vertrouwelijkheid en aansprakelijkheid

6.1        Reflectie ZorgKracht is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de door, of aan, deelnemers en leden tijdens intervisies/ evenementen verstrekte of beschikbaar gestelde informatie.

6.2        Reflectie ZorgKracht is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor acties of aanbiedingen die via het netwerk zijn aangeboden door derden.

6.3      Reflectie ZorgKracht is niet aansprakelijk voor letsel, vermissing of ontvreemding van zaken tijdens een intervisies/ evenementen.

6.4    Reflectie ZorgKracht respecteert het intellectuele eigendomsrecht van anderen. Indien u gelooft dat uw werk gekopieerd is en toegankelijk is op de site op zulke wijze dat er inbreuk wordt gemaakt op het copyright, meldt dit dan via info@reflectiezorgkracht.nl

6.5  Reflectie ZorgKracht behoudt zich het recht voor om enig aspect van de site of de diensten te wijzigen, inclusief het recht om enige inhoud te weigeren of te verwijderen, aangeleverd vanuit welke bron dan ook, op elk tijdstip, zonder u hierover te hoeven berichten en zonder enige aansprakelijkheid naar u.

6.6  Reflectie ZorgKracht verplicht zich tot volstrekte geheimhouding van alles wat zij voor, tijdens en de na uitvoering van intervisies/evenenementen verneemt.

6.7 Inschrijving en gebruik, handelt Reflectie ZorgKracht comfort regelementen van de wet AVG met alle betrekkingen op al uw persoonsgegevens.

6.8 Op verzoek kan Reflectie ZorgKracht je persoonsgegevens verwijderen als je stopt met het lidmaatschap. Wij zullen je dan ook verwijderen uit ons e-mail adressenbestand. Vraag je tot verwijdering van persoonsgegevens, dan zullen je gegevens nog wel op de facturen in de boekhouding van ons staan. Wij zijn wettelijk verplicht deze voor de Belastingdienst 7 jaar te bewaren.

6.9 Reflectie ZorgKracht heeft toegang tot bovenstaande gegevens en worden vertrouwelijk bewaard.

  1. Opzegging en beëindiging

7.1        Het lidmaatschap wordt aangegaan voor bepaalde tijd en is uiterlijk 1 maand voor de einddatum opzegbaar daarna wordt het stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Het lidmaatschapsgeld wordt maandelijks telkens de 1e van de maand achteraf in rekening gebracht. Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk via info@reflectiezorgkracht.nl. De lidmaatschapsbijdrage gaat in per datum van inschrijving, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

7.2        Daarnaast kan het lidmaatschap, zonder verdere ingebrekestelling, worden beëindigd door Reflectie ZorgKracht in de navolgende gevallen:
– Lid komt, na reclamatie, de regels en afspraken zoals vastgelegd in de voorwaarden van het lidmaatschap, niet na of gedraagt zich op een wijze die niet betamelijk is in het maatschappelijk verkeer;
– Bij faillissement of surseance van betaling van het lid.

8. Toepasselijk recht

8.1      Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2    Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch.